"The New Generation of Thinking"

Za stručne i educirane profesionalce u sportskim organizacijama i eventima koji donose promjene u upravljanju sportom!

Statut


 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), Osnivačka skupština Hrvatske asocijacije za sportski menadžment održana dana 07. siječnja 2018. godine donijela je:

STATUT
HRVATSKE ASOCIJACIJE ZA SPORTSKI MENADŽMENT

 

I
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi (te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je: Hrvatska asocijacija za sportski menadžment.
Skraćeni naziv udruge je: HASM
Sjedište udruge je u Zagrebu, Skokov prilaz 5.

Članak 3.

Hrvatska asocijacija za sportski menadžment (dalje u tekstu: HASM) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Hrvatska asocijacija za sportski menadžment je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

HASM ima pečat.
Pečat je: okruglog oblika promjera 4 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Hrvatska asocijacija za sportski menadžment i u sredini logom kockastog oblika koji prikazuje slova S i M.

Članak 5.

HASM zastupa Predsjednik, Potpredsjednik i Izvršni direktor. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II
CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana s ciljevima:

Promicati i poticati studiranje, znanstvena istraživanja i znanstvene radove o upravljanju sportom, razvijati razmjenu informacija i širiti primjere najbolje prakse, raditi s organizacijama koje podupiru udruge i organizacije za upravljanje sportom, razvijati izvrsnost u upravljanju sportom radi ostvarivanja sportskih i drugih ciljeva uz racionalno korištenje ograničenih resursa, surađivati s drugim međunarodnim tijelima na zajedničkim ciljevima, poticati sazivanja i organizaciju konferencija i seminara, podučavati o upravljanju sportom i uspostavljati razmjene znanja o tehnikama upravljanja sportom, poticati zapošljavanje i samozapošljavanje sportskih menadžera, poticati menadžerske aktivnosti u školama, sportskim udrugama, udrugama sportske rekreacije, pomagati u razmjeni praktičnih i znanstvenih iskustava s područja upravljanja sportom, širiti znanja o sportskom menadžmentu i aktivnostima HASM-a, poticati interese članova za poboljšanjem svojih sposobnosti i spremnosti da nauče više o upravljanju sportom, poticati moderno i kvalitetno vođenje i upravljanje sportskim manifestacijama i sportskim objektima, podržavati i razvijati moderna tehnološka dostignuća o upravljanju sportom.

Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja: odgoj i obrazovanje, izvaninstitucionalan odgoj i obrazovanje; znanost, stručni rad i istraživanje, društvenih i humanističkih znanosti.

Članak 7.

Djelatnosti udruge su:

Osmišljavanje i razvoj projekata na području menadžmenta sporta, informiranje javnosti o temama i primjerima dobre prakse iz menadžmenta sporta te popularizacija istog, razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad stručnih suradnika iz inozemstva, posvećivanje posebne pažnje stručnom usavršavanju svojih članova te promociji stručnih i znanstvenih radova, jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, edukacija u području menadžmenta sporta, pomoć pri pružanju usluga sportskih menadžera sportskim udrugama i institucijama, suradnja s Hrvatskim olimpijskim odborom i Središnjim državnim uredom za šport, dodjela priznanja najperspektivnijim članovima Udruge; predlaganje pojedinaca i udruga za društvene nagrade i priznanja koje dodjeljuju druge institucije;

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

organiziranje predavanja, seminara i radionica, izdavačka djelatnost sukladno Zakonu.

Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, putem medija.

 

III
ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Statutom Udruge određuju se tri kategorije članstva: Punopravni član – može postati poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba uz uplatu članarine predviđene pravilnikom o članarinama, Redovni član – može postati svaka fizička osoba uz uplatu članarine predviđene pravilnikom o članarinama i Partner – može postati svaka pravna osoba kojoj je za cilj razvoj i unaprjeđenje sportskog menadžmenta uz uplatu članarine predviđene pravilnikom o članarinama.

Članak 10.

Član Udruge se upisuje u popis članova koji vodi Izvršni direktor Udruge. Popis članova vodi se elektronički a sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Udruzi. Popis članova je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine:

Za punopravne članove, za redovne članove i za partnere. Odluku bilježi u pravilniku o članarinama.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti punopravnih članova su:

Sudjelovanje u organizaciji aktivnosti Udruge, sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge, čuvanje i podizanje ugleda Udruge, čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza, plaćanje članarine, poštivanje kodeksa Udruge.

Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova su:

Bavljenje aktivnostima Udruge, čuvanje i podizanje ugleda Udruge, čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza, plaćanje članarine, poštivanje kodeksa Udruge.

Prava, obveze i odgovornosti partnera su:

Čuvanje i podizanje ugleda Udruge, čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obaveza, plaćanje članarine, poštivanje kodeksa udruge.

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

Dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, isključenjem.

Članu prestaje članstvo bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima Udruge. Stegovni postupak provodi Predsjednik.

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

Opomena, isključenje iz Udruge.

Opomenu nakon provedenog stegovnog postupak izriče Predsjednik Udruge. Odluku o isključenju člana iz Udruge po provedenom stegovnom postupku na prijedlog Predsjednika Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Članak 15.

Spor ili sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

O sporu/sukobu interesa odlučuje Skupština. Postupak i način odlučivanja Skupštine o sporu/sukobi interesa uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Skupština u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Skupštine je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Skupštine.

 

IV
TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela i dužnosnici udruge su: Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, 4 Potpredsjednika, Izvršni direktor.

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge iz kategorije punopravnih članova Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje tri člana Udruge iz kategorije punopravnih članova koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 20.

Sjednici skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština može voditi jedan od Potpredsjednika. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 22.

Skupština udruge:

Utvrđuje politiku rada i strategiju Udruge, usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune, usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, usvaja godišnje financijsko izvješće, donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti, odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga, bira i razrješava predsjednika, potpredsjednike i izvršnog direktora, bira i razrješava Upravni odbor i druga tijela Udruge, imenuje i opoziva likvidatora udruge, daje smjernice za rad udruge, odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge, odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge, donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge), donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika, odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

UPRAVNI ODBOR

Članak 23.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i obavlja poslove utvrđene Statutom. Članove Upravnog odbora bira Skupština Udruge temeljem prijedloga predsjednika na mandat dvije (2) godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Upravni odbor ima 5-11 članova. Predsjednik, 4 potpredsjednika i Izvršni direktor članovi su upravnog odbora po položaju.

Članak 24.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

Upravlja Udrugom između dvije sjednice skupštine, brine se o provođenju odluka i zaključaka Skupštine, te brine o realizaciji programa rada, vodi financijsko poslovanje u skladu s financijskim planom, utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene, utvrđuje prijedlog programa rada i financijskog plana, priprema izvješća izvršenju programa rada i financijskom poslovanju, određuje visinu članarine, imenuje predstavnike Udruge u tijela drugih organizacija i udruga te određuje predstavnike na skupovima u zemlji i inozemstvu iz područja sportskog menadžmenta i sportskih znanosti, predlaže članove za nagrade i priznanja, bira predstavnike u institucije, saveze i udruge i sl., obavlja i druge poslove vezane uz rad Udruge.

Članak 25.

Upravni odbor odluke donosi na sjednicama. Za pravovaljanost odluka mora biti nazočna natpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. Sjednica Upravnog odbora mogu se održati i elektronskim putem o čemu se obavezno sastavlja i zapisnik.

Članak 26.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od Potpredsjednika kojeg ovlasti Predsjednik.

Članak 27.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini. Skupština može opozvati člana Upravnog odbora koji ne obavlja svoje dužnosti ili krši Statut. Skupština može opozvati cijeli Upravni odbor prije isteka mandata i izabrati novi Upravni odbor s nastavkom mandata na koji je izabran prethodni.

PREDSJEDNIK

Članak 28.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 2 godine.

Članak 29.

Predsjednik:

Zastupa Udrugu, saziva Skupštinu Udruge, rukovodi radom Skupštine Udruge, vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje, brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge, upravlja imovinom Udruge, podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge, brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge, dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, provodi stegovni postupak, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 30.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

POTPREDSJEDNIK

Članak 31.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od Potpredsjednika. Četiri Potpredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 2 godine.

Potpredsjednici pomažu Predsjedniku u njegovom radu te provode projekte i programe Udruge po odluci Upravnog odbora Udruge.

IZVRŠNI DIREKTOR

Članak 32.

Izvršnog direktora Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Izvršni direktor:

Zastupa udrugu i vodi popis članova udruge, vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora Udruge, podnosi izvješća o radu Udruge Upravnom odboru Udruge, brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge .

Članak 33.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština/ Predsjednik ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

V
IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 34.

Imovinu Udruge čine:

Novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora, nekretnine i pokretne stvari udruge, druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 35.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VI
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 36.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva i djelatnosti odlukom Skupštine Udruge.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 37.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

VII
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 39.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 07. siječnja 2018. godine.